Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

De ticket taks - Hoe klein kan de Nederlandse overheid denken?

Zakenreis - October 2007 - Columns - Herman Mensink of Corporate Travel Association (CORTAS)

Een andere (en wellicht betere) kop van deze column had kunnen zijn: Hoe klein kan de Nederlandse overheid denken? De regering heeft iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de luchtvaart in de hoogste boom gejaagd met de aankondiging van de in te voeren ticket taks.

Niet voor niets hebben grote marktpartijen, zoals de ANVR en spelers in de luchtvaartwereld, de handen ineengeslagen in de strijd tegen deze taks. De platte belasting waar de regering aan denkt, zal op geen enkele wijze de vervuiling door de luchtvaartsector terugdringen. De maatregel wordt gezien als een ordinaire manier om extra belastinginkomsten te genereren, die simpelweg worden toegevoegd aan de algemene middelen.

De ticket taks zoals die momenteel door de Nederlandse regering wordt voorgesteld, is in strijd met de Conventie van Chicago. Daarin is een gelijke behandeling van luchtvaartmaatschappijen en passagiers, ongeacht nationaliteit vastgelegd. Het is de ondertekenaars van de Conventie van Chicago (waaronder Nederland) niet toegestaan belastingen te heffen op personen- of vrachtvervoer van of naar een land, louter voor de binnenkomst in of het vertrek vanuit dat land. Het ligt dan ook voor de hand dat er – zowel op nationaal als op Europees niveau – rechtszaken zullen worden aangespannen om de Nederlandse ticket taks aan te vechten.

We worden in toenemende mate geconfronteerd met Europese wetgeving op
allerlei gebied. Het is dan ook absurd dat de Nederlandse regering juist op dit terrein, een schoolvoorbeeld van de noodzaak voor internationale samenwerking, haar eigen weg gaat. Daarmee zorgt het kabinet ervoor dat Nederlandse reiziger (want zij betalen uiteindelijk deze kosten) in vergelijking tot hun broeders in Europa simpelweg ‘gepakt’ worden.

Het doorvoeren van deze taks zal onvermijdelijk tot een uittocht leiden van Nederlandse reizigers uit de grensstreek naar luchthavens die net over de grens liggen zoals Antwerpen, Brussel, Düsseldorf, Keulen/Bonn en niet te vergeten Niederrhein, de luchthaven waar Ryanair momenteel bezig is een basis op te zetten. Luchtvaartmaatschappijen als Ryanair en easyJet bezinnen zich – begrijpelijk – op hun huidige beleid en kunnen heel goed besluiten om hun heil in het buitenland te zoeken. Ryanair heeft formeel aangekondigd al haar vluchten van en naar Eindhoven te zullen verplaatsen naar vliegveld Niederrhein, bij Weeze, net over de Duitse grens tussen Nijmegen en Venlo, wanneer de Nederlandse ticket taks daadwerkelijk wordt ingevoerd. De Nederlandse luchthavens, met name Rotterdam en Eindhoven, zullen erop voorbereid moeten zijn dat hun passagiers in groten getale naar de buitenlandse luchthavens zullen vertrekken.
Natuurlijk weten wij allemaal dat de luchtvaartindustrie ook haar bijdrage zal moeten leveren aan de reductie van de broeikasgassen. De luchtvaartsector is momenteel goed voor zo’n 3,5 tot 4 procent van de opwarming van de aarde, het zogeheten broeikaseffect. In de EU steeg de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de luchtvaartindustrie tussen 1990 en 2004 met zo’n 87 procent en de verwachte verdubbeling van het luchtvervoer tussen 2005 en 2020 is zorgwekkend genoeg om hoge prioriteit aan deze problematiek te geven.
Naast het feit dat de individuele luchtvaartmaatschappijen zelf al zeer actief zijn op het gebied van energiebesparing en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, worden er op Europees niveau voorbereidingen getroffen voor het instellen van een emissiehandelsysteem (ETS) voor mobiele installaties (waar de luchtvaartindustrie onder valt), analoog aan het reeds bestaande
ETS voor vaste installaties.

In resolutie 35.5 van ICAO (International Civil Air Organization), wordt het emissiehandelsysteem voor de luchtvaartindustrie vormgegeven. Bij het emissiehandelsysteem wordt een maximum gesteld aan de hoeveelheid CO2 die een bedrijf mag uitstoten. Hierbij wordt uitgegaan van een stabilisering van de broeikasgasuitstoot op het niveau van 2005. Luchtvaartmaatschappijen kunnen vervolgens – afhankelijk van de CO2-vervuiling die de individuele vlieg-tuigen veroorzaken – tegoeden of tekorten verhandelen. Hiermee wordt er een eerlijke verdeling gewaarborgd tussen luchtvaartmaatschappijen die met ‘schone’ toestellen vliegen en degene die met – vaak oudere – vervuilende vliegtuigen opereren.

Het grote voordeel van een ETS is dat de luchtvaartmaatschappijen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun economische keuzes. Het kan dus in de toekomst zeer wel mogelijk zijn, dat vluchten met vervuilende vliegtuigen duurder zijn dan vluchten met schone vliegtuigen, terwijl de integrale broeikasgaslimieten worden gerespecteerd.

De EU heeft in principe besloten dat het ETS in twee fasen zal worden geïmplementeerd: fase 1 zal van kracht worden op 1 januari 2011 en zal alle intra-Europese vluchten betreffen. Op 1 januari 2012 zal in de tweede fase het Europese ETS van kracht worden voor alle internationale vluchten van en naar Europese luchthavens.
Het zou van zakelijk inzicht getuigen als de Nederlandse overheid zich eens wat minder bezighield met navelstaren en meer aandacht richtte op realistische oplossingen, die geen onevenredige economische druk leggen op Nederlandse bedrijven die actief zijn in de luchtvaartsector.

Herman Mensink is representative director van de Corporate Travel Association (CORTAS), lector business travel op de NHTV te Breda en vice-president EMEA van de PRISM Group Inc.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN