Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

De fiscale maatregelen van Balkenende/Bos

Elsevier Nieuwsbrief 19 Oct.07

Zoals altijd is op Prinsjesdag weer een groot aantal wijzigingen in de fiscale wetgeving voorgesteld. De ingrepen zijn verdeeld over twee wetsvoorstellen: het wetsvoorstel Belastingplan 2008 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008. Tijdens de kamerbehandeling kan nog het een en ander wijzigen.


Tegenbegroting van de VVD
Uit onvrede met de belastingverhogingen die het kabinet in petto heeft, heeft de VVD een tegenbegroting opgesteld. De partij wil voor iedereen de inkomstenbelasting met 1,5 procent verlagen en fors investeren in de filebestrijding.

Niet de burgers moeten meer gaan betalen, maar de overheidsuitgaven moeten worden verlaagd, vindt de VVD. Daarom moet een hele reeks aan belastingverhogingen, zoals hiernaast gepresenteerd, weer worden teruggedraaid.

Inkomstenbelasting

De bijtelling voor eigenaren van een eigen woning, het zogenaamde eigenwoningforfait kent op dit moment een plafond van € 9.150. Dit plafond wordt bereikt bij een eigen woning met een eigenwoningwaarde (deze is meestal gelijk aan de WOZ-waarde) van € 1.663.636. Vanaf 1 januari 2009 wordt dit plafond losgelaten en betalen eigenwoningbezitters met een duurdere eigen woning een hoger forfait. Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf € 1 miljoen geldt dan een bijtelling van € 5.500 vermeerderd met 2,35% van de WOZ-waarde voor zover deze uitgaat boven € 1 miljoen. Ter vergelijking: de bijtelling voor een woning van € 2 miljoen bedraagt nu € 9.500 en straks € 29.000.

Er worden diverse maatregelen in sfeer van de heffingskortingen genomen:

> De uitbetaling van de heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner wordt in 15 jaar stapsgewijs afgeschaft met 6 2/3% per jaar. De afbouw gaat in op 1 januari 2009. Er gelden uitzonderingen.

> In 2009 wordt de arbeidskorting voor personen met een inkomen tot circa € 40.000 verhoogd met € 32 tot € 1.475. Daartegenover wordt vanaf een inkomen vanaf circa € 40.000 de arbeidskorting met 1,25% afgebouwd tot op het niveau van het huidige maximum van de arbeidskorting. In 2010 stijgt de arbeidskorting verder tot € 1.505. In 2011 wordt de arbeidskorting nog eens verhoogd tot € 1.565.

> De aanvullende combinatiekorting loopt op met 3,1 % van het inkomen boven de grens van € 4.542. Het maximum van de aanvullende combinatiekorting wordt deze kabinetsperiode geleidelijk verhoogd. De maximale inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting bedraagt € 850 in 2009, € 985 in 2010 en € 1.570 euro in 2011.

> Anders dan afgesproken in het Coalitieakkoord wordt het bedrag van de algemene heffingskorting toch in 2008 aangepast aan de inflatie.

> Het tarief in de inkomstenbelasting wijzigt. In het navolgende schema zijn het bestaande tarief en het voorgestelde tarief voor 2008 naast elkaar gezet.

Loonbelasting

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die enig werknemer is van zijn BV,is niet langer belast met loonheffing. Hij moet zijn loon uiteraard wel opnemen in de aangifte inkomstenbelasting. Zijn er andere werknemers in dienst, dan wordt het loon van de DGA wel in de loonheffing betrokken. Er wordt een keer per jaar (in beginsel op 1 januari) bepaald of er andere werknemers in dienst zijn. De situatie op deze peildatum is beslissend. In verband met deze wijziging wordt ook de zogenaamde doorbetaaldloonregeling aangepast, zodat deze regeling onder voorwaarden ook kan worden toegepast indien de DGA enig werknemer is.

De fiscale bijtelling voor een auto van de zaak wijzigt. Voor zeer zuinige auto's van de zaak wordt de bijtelling verlaagd naar 14% van de waarde (meestal is dit de catalogusprijs) van de auto. Voor andere lease-auto’s die privé gebruikt worden gaat de bijtelling omhoog van 22% naar 25%.

Er wordt een maximum van € 185.000 gesteld aan het pensioengevend loon voor fiscaal gefacilieerde pensioenregelingen voor werknemers. De maatregel houdt in dat de ‘omkeerregel’ (aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast) niet langer van toepassing is boven de € 185.000. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2009. Bestaande pensioenaanspraken boven de € 185.000 van vóór deze datum blijven gerespecteerd.


Vennootschapsbelasting

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting (tarief 20%) wordt met ingang van 2008 verlengd van € 25.000 naar € 40.000. De tweede schijf wordt verlengd van € 60.000 naar € 200.000. Bovendien gaat het tarief in deze schijf omlaag van 23,5% naar 23%. Het toptarief van 25,5% blijft ongewijzigd.

Omzetbelasting en accijnzen

De vrijstelling voor medische diensten wordt beperkt tot die waarvan het doel is de bescherming van de gezondheid én waarbij de dienst wordt verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Daarnaast zijn leveringen van tandprothesen alleen nog vrijgesteld van omzetbelasting als die leveringen worden verricht door tandartsen of door tandtechnici.

Er komt een verhoging van de drank- en tabaksaccijns. Daardoor wordt een pakje sigaretten per 1 juli 2008 € 0,25 duurder en een pakje shag per 1 juli 2008 € 0,31. Een pijpje pils wordt per 1 januari 2009 € 0,027 cent duurder. De accijnsverhoging wordt gebruikt om het verlaagde BTW-tarief voor kermissen en andere attracties zoals bioscopen, dierentuinen, pretparken en sportaccomodaties te handhaven.

De accijns op diesel wordt verhoogd. De verhoging bedraagt € 0,03 per liter op 1 juli 2008 en nog eens € 0,01 per liter op 1 januari 2009.

De accijns op LPG wordt verhoogd. De verhoging bedraagt € 0,015 per liter op 1 juli 2008 en nog eens € 0,01 per liter op 1 januari 2009.

Successiebelastingen

Het regime voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) wordt met ingang van 1 januari 2008 uitgebreid tot instellingen gevestigd in de EU, de Nederlandse Antillen, Aruba of een andere aangewezen mogendheid. De kwalificatie als ANBI is van belang voor de giftenafrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en voor de vrijstellingen in het successierecht en schenkingsrecht.

Overdrachtsbelasting


De vrijstelling voor verkrijging van natuurgrond wordt uitgebreid. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is voortaan een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren.

Het wordt voor verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen moeilijker om door middel van constructies met vastgoedlichamen overdrachtsbelasting te ontgaan. Daarbij gaat het met name om constructies waarbij er verschillende soorten aandelen worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het belang in een vastgoedlichaam voortaan economisch/materieel te bepalen in plaats van juridisch/formeel.


Vliegbelasting

Op 1 juli 2008 wordt een ‘vliegbelasting’ geïntroduceerd. De belasting wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven en geldt per vertrekkende passagier. Het tarief wordt € 11,25 voor vluchten naar landen van de Europese Unie of afstanden tot 2500 kilometer. Voor langere afstanden is de belasting € 45.Autobelastingen

Vanaf 2011 wordt de kilometerheffing stapsgewijs geïntroduceerd. De aanschafbelasting (BPM) en gebruiksbelasting (MRB) van auto's worden dan naar rato verlaagd. Om schokeffecten te voorkomen wordt de komende vijf jaar de BPM met jaarlijks 5 procent verlaagd, terwijl de MRB gelijktijdig wordt verhoogd met ruwweg 7,2%. Er gelden uitzonderingen. Om ook in 2008 de verhouding tussen BPM en MRB voor een groot bedrag te wijzigen, wordt eenmalig een bedrag van € 50 miljoen extra van BPM naar MRB verschoven.

De bestaande energielabel-regeling in de BPM wordt geïntensiveerd. Zowel korting (bonus) als toeslag (malus) worden verhoogd. De bonus voor zeer energiezuinige auto's (label A) gaat omhoog van € 1.000 naar € 1.400. De malus van zeer onzuinige auto's (label G) wordt verhoogd van € 540 naar € 1.600. Voor zeer onzuinige auto's wordt bovendien een CO2-toeslag ingevoerd.

De MRB voor zeer zuinige auto’s wordt gehalveerd voor benzineauto's met een uitstoot van maximaal 110 gram per kilometer en dieselauto's met een uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer. Deze maatregel gaat in op 1 februari 2008.

Voor dieselpersonenauto's wordt een differentiatie naar uitstoot van fijnstof ingevoerd. Zo wil het kabinet de aanschaf van schone dieselauto's bevorderen. Een dieselauto met een uitstoot van 0 mg/km krijgt een BPM-korting van € 1.000. Met elke mg/km meer zal de korting met € 200 afnemen. Vanaf 6 mg/km betekent dit een toeslag van € 200. De maximale toeslag op de aanschaf is € 4.000. De maatregel gaat in op 1 februari 2008.

Bron: Deloitte
================================================
IK VERTICKET


In het kader van de regeringsplannen vanaf 2008 een extra ticketbelasting in te voeren, start de BARIN op 19 september een publiek actie tegen deze Nederlandse maatregel.

BARIN roept middels een opvallende advertentie in de landelijke dagbladen allen op, die van de luchtvaart gebruik maken en/of in de reis- en luchtvaart branche werkzaam zijn, via de speciale website WWW.IKVERTICKET.NL , hun stem te laten horen door zich tegen deze ticket belasting uit te spreken.

Posters met eenzelfde oproep zullen daarna op de Nederlandse luchthavens geplaatst worden

BARIN stelt vast dat het hier een extra ticketbelasting betreft die de vliegreiziger elke keer moet betalen wanneer een vliegreis wordt gemaakt naar- en van Nederland.

Eerst werd nog de indruk gewekt dat dit was om het milieu te helpen!
Dat blijkt echter helemaal niet het geval en gaat de 350 miljoen Euro extra belastingopbrengsten elk jaar naar de staatskas t.b.v. algemene middelen.

Een Schijnbelasting dus!

Uit onderzoek blijkt dat deze ticketbelasting verregaande negatieve gevolgen heeft.

Elke vliegreis wordt per persoon fors duurder, naar verluidt variërend van Euro 11,25 voor de korte- en 45 Euro voor de lang afstandsvluchten.

Het betreft een maatregel die voor vertrek- en aankomst in Nederland van toepassing wordt, dus zullen er minder passagiers van- en naar Nederland gaan reizen.

Een van de BARIN airline-leden liet al weten dat wanneer deze maatregel werkelijk van kracht wordt, zij Nederland noodgedwongen niet meer kunnen aanvliegen. Vandaag liet een ander BARIN lid weten in een dergelijk geval haar vluchten programma fors te moeten bijstellen, wat tot een afname van 220.000 passagiers zal leiden

Het Centraal Plan Bureau signaleert een aanzienlijke passagiersdaling van ca 15% en de Kamer van Koophandel kwantificeert dit in een verlies van zo’n 12.000 banen in de luchtvaartbranche.

De totale economische schade die gaat ontstaan, wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar.

Genoeg redenen voor alle luchtvaartmaatschappijen die de Nederlandse markt bedienen, verenigd in de BARIN (Board of Airline Representatives in the Netherlands), om reeds bij de eerste berichten over dit regeringplan eerder dit jaar direct in actie te komen.

De BARIN heeft de overheid duidelijk en bij herhaling laten weten vóór een schoon milieu te zijn en verwijst naar de grote bedragen die haar leden-luchtvaartmaatschappijen voortdurend in maatregelen investeren die daar toe een fundamentele bijdrage leveren; maar zij spreken zich met een duidelijk NEE -Ik verticket - uit tegen deze schijn-belasting.

Daarenboven wordt door hen tevens de mogelijke strijdigheid van een dergelijk ticketbelasting met de Europese- en internationale luchtvaart wet- en regelgeving (Verdrag van Chicago) aangegeven.

BARIN staat in deze niet alleen. Belangrijke organisaties zoals de Association of European Airlines (AEA), ANVR, Consumentenbond, CPB, European Low Fare Airline Association (ELFAA) IATA, Kamer van Koophandel, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart, Schiphol Group en vele andere betrokkenen hebben onomwonden aangegeven dat deze maatregel schadelijk is voor het Milieu, de Economie, het betrokken bedrijfsleven -werkgevers en werknemers - in de branch en “last but not least” de consument.

In t kort: een “Penny (eurocent) wise – Pound (euro) foolish” kortzichtige maatregel.

Ook deze BARIN actie, waarin gevraagd wordt de petitie te ondertekenen op WWW.IKVERTICKET.NL heeft tot doel de voorgenomen maatregel van het Kabinet om een belasting te heffen op vliegtickets te voorkomen.
Aangehecht treft u de advertentie ter informatie aan.
______________________________________________________________________
The BARIN is the trade association for the civil air transportation in The Netherlands, and is one of the larger BAR’s in Europe, with 78 airlines in membership.
BARIN Objectives
1. To encourage and promote, in The Netherlands and elsewhere, the interests of regular airlines engaged in the carriage of passengers and cargo to, from and within The Netherlands.
2. To represent the interests of the member airlines so that the best possible conditions for successful civil aviation in The Netherlands are created.
Our objectives are achieved by representing our members in dealings with many industry participants, including:
• Politicians
• Government Departments
• Regulators
• Airport Operators

Bezoek voor de volledige BARIN ledenlijst de BARIN website www.barin.nl , knop BARIN members
BARIN Media Relations, email office@barin.nl , tel./sms: 023-5267207, fax.: 023 5265811
BARIN Woordvoerder Frank Allard – Secretaris Generaal
Websites BARIN : www.barin.nl www.ikverticket.nl . BARs in Europe www.barinfo@org

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN