Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Halfjaarbericht LVNL naleving milieuregels schiphol: geen overschrijdingen

LVNL Persmededeling 25 Jun. 08

Luchtverkeersleiding Nederland verwacht in het gebruiksjaar 2008 geen overschrijdingen van de milieuregels voor het gebruik van Schiphol waaraan zij gehouden is. Deze verwachting is gebaseerd op de verrichtingen in de eerste helft van dit gebruiksjaar, de periode 1 november 2007 tot en met 30 april 2008.

Voor de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol is LVNL gehouden aan negen wettelijke regels voor het gebruik van het luchtruim rond Schiphol en twee voor het baangebruik. Per regel is een norm gesteld voor het aantal toegestane afwijkingen. Deze mogen aan het einde van een gebruiksjaar niet zijn overschreden. Vluchten die om veiligheidsredenen van de regels afwijken, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, worden daarbij niet meegerekend.

Het is voor het eerst dat LVNL een gebruiksjaar zonder overschrijdingen zou afsluiten sinds 2003. Toen trad het Luchthavenverkeerbesluit in werking waarin deze wettelijke regels zijn opgenomen. In het gebruiksjaar 2006 is de norm van twee regels nog overschreden, in het afgelopen gebruiksjaar 2007 was dit alleen nog van regel 6 het geval. Deze regel heeft betrekking op het routegebruik door overdag vertrekkende straalvliegtuigen. In 3% van alle starts mogen deze vliegtuigen in opdracht van de luchtverkeersleiding de voorgeschreven vertrekroute verlaten onder een hoogte van ongeveer 900 meter. De overschrijding van regel 6 in het gebruiksjaar 2007 was, net als in de twee daaraan voorgaande gebruiksjaren, het gevolg van de tijdelijke procedure voor het gelijktijdig starten van twee parallel liggende banen.

Sinds 13 maart jl. test LVNL in de praktijk nieuwe vertrekroutes van de Zwanenburgbaan bij starts in noordelijke richting. Deze nieuwe vertrekprocedure is een mogelijke oplossing voor het veiligheidsvraagstuk 'parallel starten'. Het gaat hier om een experiment waarvoor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming heeft verleend. Op basis daarvan tellen de afwijkingen van deze regel tijdens de proef niet mee voor de naleving van deze regel. Hierdoor zal dit gebruiksjaar deze regel niet worden overschreden.

LVNL rapporteert haar verrichtingen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat in het kader van de Regeling milieu-informatie. De Inspectie beoordeelt deze en kan LVNL voor overschrijdingen bestuurlijke boetes opleggen.

Noot voor redacties:
Het Halfjaarbericht 2008 "Verantwoording Regeling milieu-informatie Schiphol" staat integraal op de website www.lvnl.nl en kan worden gedownload.Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN