Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Voorstel emissiehandel EU stap te ver

Platform Duurzame Luchtvaart PNL Nov.08

Luchtvaart wordt vanaf 2012 opgenomen in EU ETS, het Europese handelssysteem voor CO2 emissies. Op 24 oktober jl. heeft de Europese Raad (van Ministers) hiervoor definitief een plan aangenomen. Slecht onderdeel van dit plan is dat de EU ook alle niet-Europese luchtvaartmaatschappijen die binnen Europa actief zijn verplicht om deel te nemen.

Onder het European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) zijn luchtvaartmaatschappijen vanaf 2012 verplicht om rechten te kopen voor hun CO2-uitstoot. Dit gebeurt via een open emissiehandelssysteem zodat de uitstootrechten met andere bedrijven verhandeld kunnen worden. Maatschappijen die in een jaar meer CO2 uitstoten dan is toegestaan kunnen emissierechten kopen bij andere organisaties die minder uitstoten. 85% van de rechten zal gratis aan de luchtvaartmaatschappijen worden toegewezen en de resterende 15% wordt geveild.

In 2012 zal de totale hoeveelheid uitstoot door de luchtvaartsector gelijk gesteld worden aan 97% van de historische uitstoot van de sector, dat wil zeggen van de jaarlijkse gemiddelde uitstoot in de jaren 2004 tot 2006. Vanaf 2013 wordt het jaarlijkse plafond (‘cap’) verminderd naar 95% van deze uitstoot. Verder moet elke lidstaat zelf bepalen wat gedaan wordt met de inkomsten van de veilingen. Deze inkomsten moeten in elk geval gebruikt worden voor de aanpak van klimaatverandering in onder meer de EU alsmede voor onderzoek op het gebied van luchttransport met lage uitstoot. Lidstaten moeten rapporteren wat er met de opbrengsten gedaan is.

Een open emissiehandelssysteem is de beste optie om de luchtvaartsector een bijdrage te laten leveren aan het verminderen van de totale menselijke CO2-uitstoot (waarvoor luchtvaart volgens onderzoek van de Verenigde Naties voor 2% verantwoordelijk is). De reden hiervoor is dat luchtvaartmaatschappijen van oudsher al een maximale druk kennen om zo zuinig mogelijk te vliegen (zie Luchtvaartwonder 2, De efficiëntie van luchtvaart) en daarmee zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Doordat grote verdere efficiëntieverbeteringen op korte termijn niet worden voorzien zal de luchtvaartsector een netto koper van emissierechten worden. Dit maakt efficiencyverbeteringen aantrekkelijk voor sectoren waar deze gemakkelijker mogelijk zijn. Op deze manier kan in een open systeem ook geïnvesteerd worden in emissieverminderende maatregelen in bijvoorbeeld derdewereldlanden en landen in Centraal- en Oost-Europa.

De luchtvaartsector staat niet negatief tegenover het terugdringen van de wereldwijde CO2 uitstoot. Positieve economische maatregelen maken bijvoorbeeld al deel uit van de door de International Air Transport Association (IATA) opgestelde strategie om klimaateffecten van luchtvaart aan te pakken. De European Low Fares Arline Association (ELFAA) is, wat de emissiehandel betreft, vooral negatief over het verhogen van het veilingspercentage van de emissierechten van 3% naar 15%. En de Association of European Airlines (AEA) heeft te kennen gegeven meer effect te verwachten van maatregelen als de invoering van de Single European Sky.

Waar de Europese Commissie echter vooral problemen mee gaat krijgen zijn de niet-Europese luchtvaartmaatschappijen. Zo liet James C. May (President en CEO van de Air Transport Association of America, ATA) na het besluit van de Europese Commissie in een speech recent weten: “De EU wetgeving voor het opnemen van luchtvaart in het ETS – bestreden door de Verenigde Staten en veel andere landen – schendt internationale wetgeving en keert de vooruitgang om die tot nu toe gemaakt is in brandstofefficiency en andere innovaties op milieugebied. (…) Amerikaanse en andere niet-Europese luchtvaartmaatschappijen zouden in het emissiehandelssysteem Europa moeten betalen voor hun uitstoot over de gehele lengte van een vlucht naar en van Europa, zonder de toestemming van het land van herkomst van de betreffende maatschappijen. Dit is een schending van de Chicago Conventie en andere internationale afspraken.”

Dergelijke uitspraken komen niet als een verrassing. Al tijdens het congres van SANE op 1 september jl. sprak ATA vice-president Nancy Young woorden van gelijke strekking in de richting van de Commissie (verslag congres SANE). Het is dan ook jammer dat de laatste toch inzet op een emissiehandelssysteem waaraan niet-Europese luchtvaartmaatschappijen gedwongen moeten deelnemen. Hiermee gaat zij een stap te ver, waardoor de kans groot is dat de invoering van het systeem vertraging oploopt en de Commissie feitelijk haar hand overspeelt.

Het verplicht in het ETS onderbrengen van niet-Europese maatschappijen zal leiden tot heel veel discussie en juridische problemen met landen als de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld China. Dit kan weer tot gevolg hebben dat de invoering van het systeem vertraging oploopt. Realistischer en ook effectiever is om in eerste instantie te beginnen met een intra-Europees systeem en dit zo goed te doen dat elke verantwoordelijke maatschappij, ook buiten Europa, hieraan mee wil doen zodra de lokale omstandigheden dit toestaan.

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN