Terug naar berichten overzicht | Opmerkingen bij reacties op IkVerticket | Terug naar de homepage BARIN 50th anniversary

Media Berichten over de Vliegbelasting

Schipholoverleg ook over woningbouw

HaarlemsDagblad.nl by Frans van den Berg 8 Jan.14

De be­wo­ners die be­trok­ken zijn bij het over­leg over de ge­luids­hin­der rond Schip­hol, wil­len ook mee­pra­ten over de wo­ning­bouw­plan­nen. ,,Je moet niet wil­len bou­wen, waar ge­vlo­gen wordt'', stelt Eef Ha­ver­kort van de Ver­e­ni­ging Ge­za­men­lij­ke Plat­forms. ,,Daar­om moet dat on­der­werp na­druk­ke­lijk op de agen­da ko­men van de nieu­we om­ge­vings­raad.''

Ha­ver­kort zit sa­men met Zwa­nen­burgs dorps­ge­noot Van Ojik al ze­ven jaar aan de Al­ders­ta­fel. Mo­men­teel legt Hans Al­ders de laat­ste hand aan een voor­stel voor de op­rich­ting van een om­ge­vings­raad, waar­in de Al­ders­ta­fel en de over­leg­groep Cros op­gaan. En­ke­le be­wo­ners­groe­pen wa­ren de laat­ste ja­ren ge­frus­treerd uit Cros ge­stapt om­dat toch al­le be­slui­ten over rou­tes en ge­luids­hin­der­pro­jec­ten aan de Al­ders­ta­fel wer­den ge­no­men. Ove­ri­gens zijn in­der­tijd ook tal van be­wo­ners­groe­pen uit het Al­ders­over­leg ge­stapt. ,,In de nieu­we om­ge­vings­raad kan in prin­ci­pe ie­de­re be­wo­ners­groep een plek krij­gen. Daar­voor ko­men in­di­rec­te ver­kie­zin­gen'', licht Ha­ver­kort een tip van de slui­er op.

Be­lang­rijk wordt vol­gens hem hoe­veel in­vloed be­wo­ners krij­gen en dat hangt weer sa­men met de on­der­wer­pen die aan de or­de ko­men. ,,We moe­ten niet al­leen pra­ten over de lucht­vaart na 2020, maar ook over ont­wik­ke­lin­gen op het land. Wo­ning­bouw dus. In dit toch al vol­le ge­bied moe­ten nog 300.000 wo­nin­gen ko­men, maar daar­bij moe­ten we voor­ko­men dat meer be­wo­ners over­last krij­gen.''

Vol­gens Ha­ver­kort hou­den de ge­meen­ten en voor­al de pro­vin­cie Noord-Hol­land de boot af op dit punt. ,,De ge­sprek­ken over de ruim­te­lij­ke or­de­ning in de Schip­hol­re­gio wor­den nu ge­voerd in een door de re­ge­ring in­ge­stel­de com­mis­sie Smash. De re­a­li­teit is dat de be­stuur­ders de be­wo­ners­de­le­ga­tie lie­ver kwijt zijn dan rijk.''

Ge­de­pu­teer­de Tj­eerd Tals­ma re­a­geert hier­op ver­baasd. ,,Ik heb de af­ge­lo­pen ja­ren in­ten­sief met de be­wo­ners­de­le­ga­tie aan de Al­ders­ta­fel sa­men­ge­werkt. We trek­ken in veel dos­siers sa­men op. Ik heb die sa­men­wer­king al­tijd van har­te toe­ge­juicht en ver­der ver­sterkt. Juist waar be­wo­ners en be­stuur­ders sa­men op­trek­ken, is re­sul­taat ge­boekt. Een goe­de ver­te­gen­woor­di­ging van be­wo­ners in het Schip­hol­de­bat vind ik es­sen­ti­eel.''

Over de vraag of nieu­we om­ge­vings­raad ook over wo­ning­bouw mag pra­ten, laat Tals­ma zich niet uit. Ha­ver­kort geeft toe dat ge­meen­ten en pro­vin­cies uit­ein­de­lijk be­slis­sen waar wo­nin­gen ko­men, maar het is be­lang­rijk dat be­wo­ners­groe­pen in een vroeg sta­di­um ad­vies kun­nen uit­bren­gen en niet met vol­don­gen fei­ten wor­den ge­con­fron­teerd. Be­stuur­ders kij­ken im­mers ook naar fi­nan­ci­ën en be­lan­gen van het be­drijfs­le­ven. ,,Zo wordt toch in de Bloe­men­da­ler­pol­der bij Weesp ge­bouwd, waar­bij je kan wach­ten op de eer­ste be­wo­ners die gaan kla­gen.''

Nog eens der­tig mil­joen eu­ro mag de stich­ting Leef­om­ge­ving Schip­hol de ko­men­de ja­ren uit­ge­ven aan het ver­be­te­ren van de leef­om­ge­ving rond de lucht­ha­ven. Met geld van het fonds kun­nen voor­zie­nin­gen in dor­pen over­eind wor­den ge­hou­den. Maar tot frus­tra­tie van de be­wo­ners­ver­te­gen­woor­di­gers mo­gen zij niet mee­pra­ten over de be­ste­ding van het geld. Dat moet ook ver­an­de­ren.
Leef­om­ge­ving

bron: www.haaarlemsdagblad.nl

Terug naar de homepage | Terug naar berichten overzicht

Wilt u meer informatie over de Board of Airline Representatives In the Netherlands, bezoek dan de BARIN website.

Ikverticket!

Meer luchtvaart nieuws:
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl

Ikverticket.nl is een initiatief van BARIN, Board of Airline Representatives In the Netherlands.

Disclaimer

© 2007 - 2019 BARIN